Ga naar inhoud

rowi

Leden
 • Aantal items

  4
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Community reputatie

0 Neutraal

Over rowi

 • Titel
  Koolstof

Recente bezoekers van dit profiel

347 profielweergaven
 1. hypothese tektonische activiteit

  Verdere uitwerking. A. Geohistoriek. De radiale kracht vanuit de stroming kan zich omzetten ofwel in continentverschuiving (horizontale omzetting) ofwel door oplopende druk zich omzetten in orogenese aan de rand van de continentale plaat met correlerende subductie in de aanliggende oceanische plaat ( verticale omzetting) . Horizontale én verticale omzetting is mogelijk als de continenten uit elkaar drijven zoals heden plaatsvindt, bij pangea is er enkel verticale omzetting mogelijk. Bij de laatste pangea vorming ontstonden door de toenemende druk vanuit de pacific groeve ( die toen midden de panthalassa lag) aan de westelijke rand van pangea de Rocky Mountains en de Andes waarbij door asymmetrische zwaartekrachtbelasting pangea terug openbrak , zo de weg openend voor de Atlantische groeve. Dit maakt deel uit van een cyclus : pangea - randorogenese - uiteenvallen - continentendrift - nieuw pangea etc. Deze cyclus voltrekt zich ongeveer iedere 200 à 300 miljoen jaar. Bij de continentverplaatsing neemt de druk in alle oceaangroeven langzaam toe naarmate de continenten zich verder van de groeve bevinden , de druk is maximaal met de vorming van pangea. Die oplopende druk veroorzaakt niet enkel orogenese aan de randen maar ook magmaërupties in de groeve zelf vooral in de noordelijke helft waar de maximale vector het krachtigst is, iets wat wij nu zien gebeuren bij IJsland cfr. nog recent vorming van een nieuw eiland ( Surtsey) aan de zuidelijke rand van IJsland. De toenemende massa in deze zone blokkeert uiteindelijk de stroming waarbij de druk in de groeven verder toeneemt met toenemende randorogenese, waarna door toenemende asymmetrische gravitatiebelasting het nieuwe pangea terug uiteenvalt. Voor ongeveer 300 miljoen jaar was de Indische groeve actief met een verloop tot de noordpool. De noordelijke obstructie boog de Indische groeve boog westelijk in de Thetys zee , de voorloper van de Middenlandse zee. Het Oeral gebergte en Nova Zembla met hun aparte geologie en uitzonderlijke mineraalrijkdom zijn de noordelijke restanten van de Indische groeve. De hoge druk ontstaan door de obstructie van de Indische groeve veroorzaakte de hercynische orogenese en dreef alle continenten samen tot pangea. Hierna activeerde midden de panthallassa de vrijgekomen pacific groeve die doorliep tot voorbij de noordpool. Voor ongeveer 100 miljoen jaar obstrueerde de pacific groeve ter hoogte van Alaska (het equivalent van wat nu gebeurt rond IJsland) wat de alpiene orogenese op gang bracht. Aan de oostelijke rand van de panthallassa ontwikkelden zich de Rocky Mountains en de Andes. De afgebogen Indische groeve creëerde rond de Thetys zee de aanliggende alpiene gebergten (Alpen, Karpaten, Kauukasus, Iraanse bergen ) die alle een typische noordelijke convexe vorm hebben cfr; de grotere maximale noordelijke vector. Na het uiteenvallen van pangea door de massieve randorogenese aan de westelijke rand van de Amerika's (Andes, Rocky Mountains) werd de Atlantische groeve actief, eerst noordelijk cfr. grotere noordelijke vector. Thans verplaatst die de continenten (uiteendrijft of terug samendrijft, afhankelijk vanuit welk standpunt je kijkt). Het afbreken van Indië en Australië van Antartica is het gevolg van de alpiene randorogenese rond Antartica. De uitzonderlijk snelle noordelijke drift van Indië wordt verklaard door de lokalisatie van Indië op de Indische groeve (de snelheid van het magma is het hoogst in de groeve cfr. supra ) én door de grotere noordelijke vector. Australië bevindt zich daarentegen tussen 2 groeves (de Indische en de Pacific groeve ) wat de noordelijke verplaatsingssnelheid beperkt tot ongeveer een derde van die van Indië. De westelijke verplaatsing van Noord-Amerika dreef dit continent over de pacific groeve waardoor die thans via de St. Andreas breuklijn uitloopt in Yellowstone . De diverse episodes van opbouw en afbraak van pangea overlappen elkaar. Het thans dominante proces is het slopen van het noordelijk deel van de pacific oceanische plaat met subductie onder de Euroäziatische en onder de Amerikaanse continentale platen , tegelijk is de afbraak van de oudst bekende oceanische plaat op aarde, het restant van de noordelijke Indische oceanische plaat , nog aan gang in de oostelijke Middenlandse zee waar Afrika die onder Europa drijft terwijl het uiteenvallen van het nieuwe toekomstige pangea over de grote oostafrikaanse slenk reeds opgestart is nu er toenemende obstructie ontstaat in de Atlantische groeve bij IJsland. De aanwezigheid van zeldzame metalen is opvallend voor gebieden die gelegen waren boven vroegere oceanische groeven: Oeral, de grote Afrikaanse slenk, Rocky Mountains. Tijdens het cambrium waren de continenten overwegend gelokaliseerd over de zuidelijke hemisfeer wat erop wijst dat de maximale vector toen zuidelijk gericht was en dus het perihelium in de tijd verschuift met een periode van ongeveer een miljard jaar. Ongeveer 250 miljoen jaar terug ontwikkelt zich de Thetys zee ter hoogte van de evenaar in oost- west richting door afbuiging van de Indische groeve wat erop wijst dat het perihelium zich toe rond de equinox situeerde. Deze ontwikkeling veroorzaakte ook het afsluiten van het noordelijk deel van de Indische groeve, dit deel is thans het Oeral gebergte. De noordelijke en zuidelijke vector waren toen even groot met een ongeveer even groot supercontinent op de noordelijke hemisfeer- Laurazië - als op de zuidelijke hemisfeer - Gondwana - .Daarna werd de noordelijke vector dominant ( huidige situatie ) en wordt Laurazië noord-zuid gesplitst door de Atlantische groeve in Noord-Amerika en in Eurazië. De zwakkere zuidelijke stroming doet er 10 miljoen jaar langer over om Zuid-Amerika af te splitsen van Afrika. B. Geotoekomst ? Als over enkele tientallen miljoen jaren het nieuwe pangea en de nieuwe panthallassa ( de oude Atlantische oceaan) gevormd zijn stopt de Atlantische groeve op door het massief gegroeide IJsland en is er door toenemende druk orogenese aan de westelijke rand van Afrika en aan de oostrand van Amerika - de thans afgevlakte Appalachen worden hersteld in hun oude glorie- . Afrika valt uiteen over de grote slenk waardoor de Afrikaanse groeve zich opent om de nieuwe panthallassa te vormen. Zo tekent zich een repetitief patroon af van continue opbouw en afbraak van continenten/ pangea volgens een bepaald patroon over een periode van 200 à 300 miljoen jaar.
 2. hypothese tektonische activiteit

  Commentaar. Deze 'Rowi hypothese' is een poging om met kosmische krachten tot een globale beschrijving te komen van de tektonische activiteit op aarde en vertrekt niet van inwendige krachten zoals convectiestroming door de inwendige aardwarmte (hypothese van Holmes) . Thermische convectie ( veroorzaakt door de belangrijke radioactiviteit in de mantel) volgt de wetten van de thermodynamica en levert het belangrijkste deel van de energie die nodig is om de tektonische activiteit gaande te houden maar de egale verdeling van de convectie in de mantel kan nooit de inegale verdeling van de tektonische activiteit verklaren. Vergelijk het met een rijdende wagen: de motor (convectie) levert een veel grotere energie dan de bestuurder (de noord/ zuid vector ) maar die bepaalt wel de richting van de wagen. De noord-zuid vector vindt zijn oorsprong in de schuine stand van de aardas t.o.v. het rotatievlak rond de zon. Die schuine stand wordt toegeschreven aan de botsing van de aarde met "Theia" waarbij de maan ontstond en waarbij door de enorme klap de aarde schuin ging staan. Uiteindelijk moet , door interne wrijving en energiedissipatie de aarde evolueren naar een eindstadium van synchrone en stabiele rotatie rond de zon (zoals de maan thans rond de aarde draait) maar dit proces zal vermoedelijk nooit voltooid raken aangezien het nog tientallen miljarden jaren duurt voor de aarde terug in die evenwichtstoestand raakt. Om het geopoëtisch uit te drukken: tektonische fenomenen zijn late naweeën van de geboorte van het veel te groot kind van moeder aarde.
 3. global warming

  Twee miljoen jaar terug sloot zich de opening tussen Noord- en Zuid-Amerika door tectonische activiteit.Dit veroorzaakte een drastische afkoeling in het noordelijk halfrond met ijstijden als gevolg gedurende episodes van verminderde zonnestraling volgens de gekende Milankovitsch cycli. Ijsvorming deed zich evenwel niet voor over heel het noordelijk halfrond tijdens de koudecycli maar enkel in de gebieden beinvloed door de golfstroom. Er is geen reden om aan te nemen dat de Milankovitsch cycli zich niet voordeden in het Tertiair dat eindigde 2 miljoen jaar terug maar toch veroorzaakten die geen ijstijd. Dit wijst op een grotere activiteit van de golfstroom met b.v. groei van subtropische planten tot Noorwegen. Aangezien het waterniveau van de pacific ter hoogte van Panama ongeveer een halve meter hoger is dan dat van de Atlantische oceaan was er continue instroom van tropisch warm water die zich aansloot bij de golfstroom zoals wij die nu kennen. Er viel als het ware twee miljoen jaar terug een van de twee golfstroommotoren uit, een proces dat zich overigens langzaam voltrok met dus ook een langzame daling van de temperatuur tijdens het Tertiair in de gebieden beinvloed door de golfstroom. De openining van het Panamakanaal in 1914 markeert een plotse temperatuuromslag in de gebieden onder invloed van de golfstroom cfr. grafiek Wikipedia Global Warming. Het openen van de sluizen voor de thans meer dan 10.000 schepen die jaarlijks door het kanaal passeren brengt als het ware telkens een druppel warm tropisch pacificwater bij de golfstroom. Deze situatie is analoog aan die in het Tertiair maar verschilt er uitraard kwantitatief grondig van .Toch kan zij bijdragen aan de opwarming van de gebieden onder invloed van de golfstroom,in ieder geval is deze tendens minder duidelijk in gebieden niet onder invloed van de golfstroom. Er moet hiebij ook rekening gehouden worden met het feit dat de watermassa van de aarde 98% van de warmteenergie van het aardoppervlak bevat, een minieme variatie in watertemperatuur heeft dus uitgesproken effecten op de luchttemperatuur.
 4. Nieuwe hypothese over de krachten die de tektonische activiteit op aarde bepalen. "The driving forces remain enigmatic" aldus de Encyclopedia Brittanica. Het is de bedoeling om aan de hand van de gekende klassieke fysische wetten een hypothese te ontwikkelen die licht kan werpen op dit enigma. 1. De aandrijvende krachten. Voor berekeningen van gravitatiekracht en middelpuntvliedende kracht t.o.v. de zon stelt men de aarde dikwijls voor als een puntmassa waarbij beide krachten elkaar in evenwicht houden . In werkelijkheid is de aarde een sfeer met een radius van 6371 km en door de schuine stand van de aardas t.o.v. het omwentelingsvlak rond de zon staat de noordelijke of zuidelijke hemisfeer ieder half jaar afwisselend dichterbij of verderaf van de zon waardoor de omwentelingssnelheid van beide hemisferen rond de zon continu varieert en verschilt ( behalve op het moment van de equinox ) en dus ook de centrifugale kracht waardoor een noord / zuid vectorcomponent ontstaat. De noordelijke vector bereikt op 21 december zijn maximum omdat de noordelijke hemisfeer de hoogste omwentelingssnelheid rond de zon heeft . De zuidelijke maximale vector valt op 21 juni omdat de zuidelijke hemisfeer het verst vande zon staat ,etc. De noord / zuid vector is afwezig bij de equinox waarna hij noordelijk of zuidelijk gedurende 3 maand in kracht toeneemt , zijn maximale kracht bereikt bij de zonnewende en terug 3 maand in kracht afneemt etc. Door de grotere omwentelingssnelheid in het perihelium dan in het afhelium (wet van Keppler) is de maximale noordelijke vector ongeveer 5% krachtiger dan de zuidelijke ( het perihelium valt begin januari waabij de noordelijke hemisfeer verder van de zon staat ). De noord / zuid variërende centrifugale vector is tegengesteld aan de gravitatievector ( en de ervan afgeleide getijdentensor ) maar beide beantwoorden aan grondig verschillende fysische wetten. Zo is voor de centrifugale kracht de snelheid van de aarde de belangrijkste factor terwijl die onbelangrijk is voor de gravitatiekracht, voor de gravitatiekracht is de massa van de zon de belangrijkste factor terwijl die onbelangrijk is voor de centrifugale vector. De krachtvariatie van de centrifugale vector is ongeveer 100 x sterker dan die van de getijdentensor zodat er verder geen rekening gehouden wordt met de getijdentensor. Duidelijk is dat de globale centrifugale kracht die de aarde ondervindt per definitie gelijk is aan de globale gravitatiekracht tussen zon en aarde. De toename van noordelijke vector van de centrifugale kracht wordt bv. volledig gecompenseerd door de afname van de zuidelijke vector en vice-versa waarbij de globale centrifugale kracht gelijk blijft. De grootte van de kracht en de lange periode ( 6 maand ) van energieoverdracht in één richting zorgen voor een jaarlijkse variatie in het oceaanniveau dat tegengesteld is tussen de noordelijke en zuidelijke hemisfeer maar dit is verder van geen belang voor de tektonische activiteit. Belangrijk voor de tektonische activiteit is dat de energieoverdracht voldoende is om de viscose asthenosfeer in een noord/zuid richting in beweging te brengen wat bv. niet mogelijk is met de veel zwakkere getijdetensor ( Holmes ). Wanneer de vector de stroming noordelijk of zuidelijk op gang brengt ontstaat rond de evenaar een opwaartse stroom door convectie uit de diepere warmere lagen van de mantel die ondersteund wordt door de centrifugale kracht van de rotatie van de aarde rond haar eigen as. In noordelijke en zuidelijke richting daalt de stroming terug in de mantel door afkoeling. Op die wijze ontstaat een circulatie , verticaal opwaarts rond de evenaar, afbuigend en geleidelijk terug dalend noordelijk of zuidelijk. In het op- en neergaande deel van stroming werkt tegelijk een verticale kracht (convectie) en een horizontale kracht (noord- of zuid vector) waardoor turbulentie kan ontstaan. De lithosfeer t.h.v.de oceanen is dunner dan t.h.v. de continenten waardoor de stroming vooral onder de oceanen plaatsvindt . Aangezien het profiel van de lithosfeer t.o.v. de onderliggende asthenosfeer ongeveer een spiegelbeeld is van dat van het aardoppervlak (wet van Archimedes) stroomt de asthenosfeer onder de oceanen als in een omgekeerde rivierbedding met de omgedraaide continenten als randen. Aangezien de radius van de asthenosfeer het grootst is waar de lithosfeer het dunst is - meestal midden een oceaan (of waar vroeger een oceaan was) - is de wandspanning daar het hoogst (wet van Laplace) zodat daar een breuk in de lithosfeer ontstaat : de midoceanische groeve. Deze groeve blijft stabiel op haar plaats omdat zij ontstaan is op een zwakke plaats in de lithosfeer, ze kan wel door continentverschuiving onder een continent terechtkomen en door massieve gebergtes ( tijdelijk) dichtgedrukt worden cfr. infra. De globale vorm van de oceanen bepaalt de aard van de noord-zuid stroming: laminair zoals in een openende conus, met drukopbouw in een sluitende conus, turbulent bij onregelmatige vorm. Bij een laminaire stroming is de stromingssnelheid het grootst in het centrum van de doorsnede, meestal het midden van de oceanen, het traagst aan de continentranden; de wet van Bernoulli leert dat een radiale impuls de continentranden uiteendrijft terwijl er nieuwe oceanische plaat aangemaakt wordt in de oceanische groeve. De om de 6 maand wisselende richting van de stroming geeft de radiale impuls een sinusoidaal karakter waardoor een ''boorhamer effect'' ontstaat waar de platen met elkaar in contact komen. Daardoor fragmenteren de oceanische platen die onder druk staan maar geen of weinig stroming en dus radiale impuls kennen zoals in de gesloten conus van de pacific , ze worden gebogen tot diepe oceanische slenken waarna ze subduceren onder de continentale platen. Op die wijze ondergaan de oceanische platen een continue recyclage van opbouw in de midoceanische groeves en afbraak bij de subductie. De stroming loopt tot de noordpool of de zuidpool door in de groeve die het minst weerstand ondervindt, heden is dat de Atlantische groeve aan de noordpool en de pacific groeve aan de zuidpool. 2. Stroming onder de oceanen - invloed op de continenten. a. Atlantische oceaan. De globale conusvorm (vertrekkend vanuit de evenaar) zowel van de Noord-atlantische als van de Zuid-atlantische oceaan bevordert een laminaire stroming zowel in het noordelijk als zuidelijk deel van de oceaan met egale zijdruk op de oostelijke en westelijke rand die de centrale mid-atlantische groeve uiteen drijft. De Atlantische groeve is de enige oceaangroeve die doorloopt tot voorbij de noordpool , de dalende turbulente uitstroom vormt de vulkanische koepel van de Aleoeten. De egale zijdruk die eigen is aan een laminaire stroming maakt dat de aangrenzende continenten vrij zijn van vulkanisch activiteit of aardbevingen. Het uiteendrijven van de continenten kan als een harmonische energieomzetting gezien worden. In de omgeving van IJsland is er oplopende druk en turbulentie door stroomvernauwing tussen Groenland en Scandinavië én door het sluiten van de conus naar de noordpool toe. Dit leidt tot vorming van nieuwe continentale massa en de ermee gepaarde tektonische activiteit rond IJsland. Rond de evenaar ontstaat in de opstijgende stroming turbulentie met vulkanen: Kaap Verdië , St. Helena... In de zuidelijke oceaan is er door het corioliseffect oostelijke afbuiging van de stroom onder Afrika waarna de stroming aansluit bij die van de Indische oceaan. b. Indische oceaan. De globale conusvorm creëert een laminaire stroom met een egale verdeling van de druk. Noordelijk vormt de Indische groeve de Arabische groeve die door een reeks gebergten westelijk afgebogen wordt in de Middelandse zee en verder doorloopt via de Atlas tot de Canarische eilanden . Opstijgende stroming met turbulentie rond de evenaar veroorzaakt vulkanisme (Réunion...). Door corioliseffect is er afbuiging van de stroming in oostelijke richting tot onder Australië waarna de stroming aansluit bij die uit de zuidelijke Pacific. c. Pacific Rond de evenaar vinden wij talrijke vulkanische archipels in de turbulente opstijgende stroming. De pacific groeve is noordelijk geobstrueerd geraakt , aanvankelijk bij de vorming van Alaska ( analoog van IJsland) en later door de westelijke verplaatsing van Noord- Amerika waarbij de Rocky Mountains over de groeve geschoven zijn; zij loopt nu via de Sint- Andreasbreuk tot de omgeving van Yellowstone. Door deze obstructie vormt de noordelijke pacific een compressiekamer mede in de hand gewerkt door de verticale stand van de subducerende randplaten. De noordelijke compressiekamer combineert zich met de zuidelijke werkkamer waardoor een efficiënte omzetting in kinetische energie plaatsvindt wat resulteert in een zeer snelle verplaatsing van de pacific platen ( 4 x sneller dan in de Atlantische oceaan ) én in een zeer hoge tektonische activiteit aan de pacific rand ( ring of fire ). Hawaï vormt een centrale decompressiekamer met de hoogste vulkanen ter wereld ( meer dan 10.000 m. vanaf de oceaanbasis ) , Yellowstone vormt een compressiekamer afgesloten door een ventiel dat on de 600.000 jaar opent. d. Platentektoniet, continental drift. De laminaire stroming in de Atlantische oceaan drijft Noord-Amerika westelijk, Eurazië oostelijk. Het ''boorhamer effect'' van deze continenten op de pacific plaat fragmenteert de wanden van deze plaat waarna er subductie van de fragmenten plaatsvindt met randorogenese en sterke tektonische activiteit mede in de hand gewerkt door de overdruk in de gesloten conus van de noordelijke pacific: "ring of fire". Globaal bewegen alle continenten noordelijk ( behalve Antartica ) door de krachtiger noordelijke vector. Daardoor bevinden de archipels van Indonesië, de Filipijnen ( tussen Australië en Azië ) en de Caraïben (tussen Noord- en Zuid-Amerika) zich in een compressiezone met sterke tektonische activiteit. De krachtiger noordelijke vector verklaart waarom het overgrote deel van de continenten zich thans op de noordelijke hemisfeer bevinden. Antartika ontspringt de continentendans omdat het gefixeerd wordt door omliggende breuklijnen die de resultante zijn van de stroming uit de 3 zuidelijke oceanen terwijl de min of meer ronde vorm van Antartika verhindert dat de grotere noordelijke vector er vat op krijgt. e. Geohistoriek: zie infra.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.